13.01.2020

Netto a brutto, czyli ile kosztuje Cię pracownik?


Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto to niestety nie są ostateczne kwoty, które musi przewidzieć pracodawca chcący zatrudnić pracownika na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Wyliczenie pełnego wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy jest dużo bardziej złożone. Nim przedstawi ci je twoja księgowość, możesz zapoznać się z treścią poniższego artykułu i przykładowymi wyliczeniami. Albo od razu skorzystać z naszego kalkulatora wynagrodzeń!

Składowe wynagrodzenia brutto – umowa o pracę

W umowach o pracę najczęściej wpisuje się kwotę brutto. Można powiedzieć, że to kwota wyjściowa do wyliczeń tego, co pracownik otrzyma na rękę, czyli jego pensji netto, ale i tego… co jeszcze do tej kwoty musi dopłacić pracodawca zatrudniający pracownika na etat (lub jego część), czyli pełnych kosztów zatrudnienia na umowę o pracę.

Pensja brutto to wynagrodzenie zawierające składki na ubezpieczenia i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które odprowadzane są od tej kwoty przez pracownika. Warto pamiętać, że minimalna wartość wynagrodzenia brutto na pełen etat wynosi w Polsce w 2019 roku 2250 z ł brutto. To kluczowy co roku wskaźnik dla działów księgowość i płac do wyliczania pensji, ponieważ stanowi punkt odniesienia do wyliczeń składek itp.

  Kwota wynagrodzenia brutto zawiera:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe,
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Wszystkie te pozycje muszą być potrącone z pensji brutto pracownika.

  Składki na ZUS w 2019 roku wynoszą:

 • emerytalna: 19,52% (w połowie opłacana jest przez pracownika i w połowie przez pracodawcę),
 • rentowa: 8% (z tego pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%),
 • chorobowa: 2,45% (w całości opłacana przez pracownika, umożliwia mu pobieranie zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby –czyli zwolnienia lekarskiego),
 • zdrowotna wynosi 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku. Składkę wylicza się od wysokości wynagrodzenia brutto, ale pomniejszonego o sumę składek: emerytalnej, rentowej i chorobowej. Opłacanie tej składki umożliwia bezpłatne korzystanie z publicznej służby zdrowia.

By obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, należy odliczyć kwotę wolną od podatku – w 2019 r. wynosi ona 556,02 zł (ustalana jest ona ustawowo i odliczana od początku roku), ale już w przyszłym roku będzie wyższa. (Uwaga: kwota wolna od podatku może być uwzględniona w rozliczeniach z fiskusem tylko wtedy, gdy pracownik złoży deklarację PIT-2).

Następnie odejmuje się od kwoty brutto wynagrodzenia odpowiednio wyliczone składki społeczne (podane powyżej) i koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów (np. dojazd do pracy). Zwykłe koszty uzyskania przychodu (miesięczne) wynoszą 111,25 zł, a podwyższone koszty uzyskania przychodu (miesięczne), przysługujące np. osobom dojeżdżającym do pracy poza miejsce zamieszkania – 139,06 zł. Otrzymana kwota stanowi podstawę do opodatkowania. Aż do czasu osiągnięcia przez podatnika limitu pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 zł (kwota na 2019 rok), w danym roku odlicza mu się na poczet podatku dochodowego 18% od podstawy opodatkowania (uwaga: od 2020 roku będzie to już 17%, zgodnie z ustawą przyjętą w czerwcu 2019 roku). Dopiero po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Według drugiego progu podatkowego rozlicza się jedynie tę część dochodów, która przewyższa kwotę limitu pierwszego progu.

Obliczona w ten sposób kwota daje nam wynagrodzenie netto.

Wynagrodzenia netto – umowa o pracę

Wynagrodzenie netto to pensja, którą pracownik otrzymuje na konto (tzw. na rękę), wolna od dalszych obciążeń. Jest to kwota, od której pracownik nic już odprowadza. Dopiero jeśli w danym roku przekroczy pierwszy próg podatkowy (tj. kwotę 85 528 zł), to kwota ta zostanie zmniejszona o należną zaliczkę z tytułu wyższego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli pracownik chce, może różnicę w podatku opłacić dopiero wraz z zeznaniem rocznym.
Płaca netto pracownika w ciągu roku może tez podlegać jeszcze jednej zmianie – gdy z uwagi na wysokość wynagrodzenia pracownik osiągnie maksymalne limity składek na ZUS (rentowa, emerytalna i Fundusz Emerytur Pomostowych), to wynagrodzenie netto automatycznie zostanie zwiększone, gdyż składki nie będą już odejmowane. W 2019 roku dotyczy to rocznego przychodu w wysokości 142 950 zł (kwota ta stanowi 30-krotność podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Coraz głośniej mówi się o tym, że obecny rząd zniesie ów limit – dlatego polecamy śledzić najnowsze doniesienia nt. wyliczeń wynagrodzeń.

Przelicz wynagrodzenie netto-brutto – poznaj pełen koszt zatrudnienia pracownika!

Kalkulator


Jakkolwiek mamy wyliczoną pensję brutto, to nie jest to niestety jedyny i ostateczny koszt pracodawcy w przypadku zatrudniania pracownika na umowę o pracę (na etat). Do ww. kwoty brutto dochodzą bowiem dalsze składki, które opłaca pracodawca.

  Są to:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne (część opłaca pracodawca),
 • składka na ubezpieczenie rentowe (część opłaca pracodawca),
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe (w całości opłaca pracodawca),
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) (opłaca pracodawca)*,
 • składka na Fundusz Pracy (opłaca pracodawca)*.
  Płacone przez pracodawcę składki na ZUS wynoszą odpowiednio:

 • emerytalna, opłacana w połowie przez pracodawcę i pracownika (każdy po 9,76%),
 • rentowa: 8%, ale pracodawca pokrywa z niej 6,5%, a pracownik 1,5%,
 • składka na Fundusz Pracy: 2,45% podstawy wymiaru składki, tj. od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP): 0,1% podstawy wymiaru składki. Ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby pracodawca stał się niewypłacalny.

Oznacza to, że dodatkowe obciążenia poza wynagrodzeniem brutto pracownika wynoszą z grubsza dla pracodawcy ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Na przykładzie minimalnego wynagrodzenia prezentujemy wyliczenia dot. pensji i kosztów pracodawcy.

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Składki pokrywane przez pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
wypadkowe* 1,67%**
chorobowe 2,45%
zdrowotne 9,00%
FP 2,45%
FGŚP 0,1%

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
**  standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku
*Istnieją wyjątki od obowiązku płacenia składek na FP i FGŚP

Oczywiście od woli i inwencji pracodawcy zależy, czy i co jeszcze doda do wynagrodzenia pracownikom. Może to być dodatkowe ubezpieczenie (np. grupowe), pakiet opieki medycznej w prywatnej placówce czy karta sportowa. Pamiętać jednak należy, że każdy z tego typu profitów podlega opodatkowaniu (jako przychód dla pracownika).

Wynagrodzenia brutto przy umowie zleceniu

Umowa zlecenie, podobnie jak umowa o pracę, rozróżnia wynagrodzenie brutto i netto, a jeśli jest ona jedynym źródłem przychodu dla współpracownika, to dla pracodawcy wiąże się również z kosztami dodatkowymi, dodawanymi do wynagrodzenia brutto (podobnie jak w przypadku umowy o pracę).

Wynagrodzenie brutto jest całkowitym kosztem pracodawcy zatrudniającego osobę na umowę zlecenia tylko w przypadku gdy współpracownik jest studentem przed ukończeniem 26. roku życia. Wówczas pracodawca nie musi odprowadzać już składek na ZUS, FP, FGŚP.

Choć umowa zlecenie nakłada na pracodawcę nieco mniej obowiązków (nie powoduje bowiem stosunku pracy), to przy tej formie umowy trzeba również pamiętać o minimalnym wynagrodzeniu, które w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto za godzinę. Dlatego jeśli pracodawca umówił się na konkretną kwotę za wykonanie zlecenia, ale ewidencja czasu pracy nad zleceniem wykazała, że stawka godzinowa jest niższa od ustawowej, to należy ją podnieść i przeliczyć wynagrodzenie. Jeśli otrzymana w ten sposób kwota wynagrodzenia jest wyższa od umówionego, pracodawca ma obowiązek wypłacić wyższe od wpisanego w umowie wynagrodzenie.

Sprawdź, z czym się wiąże podpisanie umowy zlecenie ze współpracownikiem.

Najniższe koszty zatrudnienia – umowa o dzieło

Najmniej dodatkowych zobowiązań finansowych dla pracodawcy generuje umowa o dzieło. Przy jej zawieraniu oblicza się jedynie należną zaliczkę na podatek dochodowy (uwzględniając przy tym odpowiednio 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu, których wysokość zależy od rodzaju umowy). Łatwo zatem wyliczyć kwotę netto i brutto – potwierdź to w naszym kalkulatorze wynagrodzeń. Warto jednak pamiętać, że ta forma współpracy zarezerwowana jest dla ściśle określonych czynności i prac. Sprawdź, kiedy i z kim możesz zawrzeć umowę o dzieło.