15.01.2020

Umowa zlecenie – jak obliczyć podatek?


W przypadku zawarcia umowy zlecenie ze studentem lub uczniem poniżej 26. roku życia zleceniodawca nie musi odprowadzać żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. Mało tego: od sierpnia 2019 roku osoby takie nie płacą również podatku dochodowego. Jest to wynik zmian w ustawie, który przewiduje zwolnienie z PIT przychodów młodego podatnika z umów zlecenia oraz z pracy do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. W 2019 r. limit zwolnienia rozliczony jest proporcjonalnie i wynosi 35 636,67 zł (równy 5/12 limitu rocznego). Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Dopiero jeśli łączne zarobki przekroczą powyższy próg, to sama nadwyżka od niego będzie opodatkowana według skali podatkowej.
W związku z tym, jeśli umowę zlecenie podpisano z młodym podatnikiem na kwotę 3 000 zł brutto i jest ona jedynym źródło przychodu podatnika, to od sierpnia 2019 roku pracodawca nie odprowadza zaliczek na podatek, tylko całość, tj. kwotę brutto, wypłaca zleceniobiorcy.

UWAGA: Jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby poniże 26. roku życia, to w związku z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 sierpnia 2019 roku przysługuje im tzw. zerowy PIT. By już w tym roku skorzystać z tej ulgi, pracownik jest jednak zobowiązany złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z opodatkowania jego przychodów. Wzór takiego oświadczenia ze strony Ministerstwa Finansów.

Koszty uzyskania przychodu przy umowie zleceniu

W przypadku gdy młody podatnik przekroczył ww. próg, należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Oznacza to, że od ustalonej w umowie kwoty brutto w celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odlicza jedynie koszty uzyskania przychodu. Mogą one mieć dwie różne wartości:

 • 20%, czyli podstawowe koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 50% w przypadku umów, które obejmują rozporządzanie prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi (ich zakres precyzuje je art. 22 wspomnianej ustawy, ust. 9).

Przykład:

Jeśli mamy młodego zleceniobiorcę, który przekroczył już limit zwolnienia i jego miesięczny przychód z umowy zlecenia wynosi 11 000 zł, to wyliczenie zaliczki wygląda następująco:

 1. Obliczamy koszty uzyskania przychodu: 11 000 x 0,20% (zwykłe koszty uzyskania przychodu) = 2 200 zł
 2. Wyliczamy podstawę opodatkowania 11 000 – 2 200 zł = 8 800 zł
 3. Wyliczamy wysokość zaliczki na podatek: 8 800 x 18% podatku dochodowego = 1584 zł
 4. Wyliczamy kwotę netto wynagrodzenia: 11 000 zł – 1584 zł = 9 416 zł

Kalkulator wynagrodzeń – proste narzędzie wyliczenia wynagrodzenia z umowy zlecenia

Skorzystaj !


Do wyliczenia podstawy opodatkowania potrzebne są informacje na temat składek, jakie muszą być opłacane zależnie od tego, w jakiej sytuacji znajduje się zleceniobiorca. Różne warianty przedstawia poniższa tabela.

Z kim podpisywana jest umowa zlecenie składka rentowa składka emerytalna składka chorobowa składka zdrowotna
Pracownik innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe bądź równe płacy minimalnej, lub  gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest większy lub równy minimalnemu wynagrodzeniu 1,5% 9,76% Nie dot. 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku
Pracownik innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie mniejsze od płacy minimalnej, lub gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia 1,5% 9,76% Nie dot. 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku
Pracownik z firmą, w której jest zatrudniony 1,5% 9,76% 2,45% 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku
Osoba nie będącą nigdzie zatrudniona 1,5% 9,76% Nie dot. 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku
Emeryt lub rencista 1,5% 9,76% Nie dot. 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku

Przykładowe wyliczenie podstawy opodatkowania

Jeśli umowa zlecenie podpisana jest z osobą, która nie jest nigdzie zatrudniona i nie wykazuje przychodów z innych źródeł, to pracodawca ma obowiązek opłacenia wszystkich składek z wyjątkiem chorobowej. Tym samym wyliczenie podstawy opodatkowania wygląda następująco (dla kwoty 4000 brutto):

 1. Wyliczenie składek na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez zleceniobiorcę
  • składka emerytalna: 4000 zł x 9,76% = 390,4 zł
  • składka rentowa: 4000 zł x 1,5% = 60 zł

  Suma: 450,4 zł

 2. Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu

 3. Od kwoty brutto odejmujemy łączną wysokość składek i od tej kwoty odliczamy koszty uzyskania przychodu (zwykłe)
  4000 zł – 450,4 zł = 3549,6 zł

  3549,6 zł x 20% = 709,92 zł

 4. Wyliczenie składki zdrowotnej

 5. Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej (po odjęciu sumy ww. składek): 4000 zł – 450,4 zł = 3549,6 zł

  3549,6 zł x 9% = 319, 46 zł – kwota składki do opłacenia w ZUS

  składka zdrowotna kwalifikowana do odliczenia od podatku: 4000 zł – 450,4 zł = 3549,6 zł

  3549,6 zł x 7,75% = 275,09 zł

 6. Wyznaczenie podstawy opodatkowania

 7. 4000 zł – 450,4 zł = 3549,6 zł

  3549,6 zł – 709,92 zł (koszty uzyskania przychodu) = 2839,68 ~ 2840 zł

 8. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

 9. 2840 zł x 18% = 511,2 zł – od tej kwoty odejmujemy kwotę odliczenia z tytułu składki zdrowotnej, czyli

  511,2 zł – 275,09 zł = 236,11 zł ~ 236 zł

 10. Wynagrodzenie do wypłaty

 11. 4000 zł – 450,4 zł– 319, 46 zł – 236 zł = 2910,78 zł

UWAGA:

Choć umowa zlecenie nakłada na pracodawcę nieco mniej obowiązków (nie powoduje bowiem stosunku pracy), to przy tej formie umowy trzeba również pamiętać o minimalnym wynagrodzeniu, które w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto za godzinę. Dlatego jeśli pracodawca umówił się na konkretną kwotę za wykonanie zlecenia, ale ewidencja czasu pracy nad zleceniem wykazała, że stawka godzinowa jest niższa od ustawowej, to należy ją podnieść i przeliczyć wynagrodzenie. Jeśli otrzymana w ten sposób kwota wynagrodzenia jest wyższa od umówionego, pracodawca ma obowiązek wypłacić wyższe od wpisanego w umowie wynagrodzenie.

Jakie są pełne koszty umowy zlecenia dla pracodawcy?

Wylicz samodzielnie wynagrodzenie na kalkulatorze!


Umowy zlecenie owartości nieprzekraczającej 200 zł określane są mianem „małych umów”, a zasady ich rozliczania obowiązują od 1 stycznia 2011 r. Dlatego jeżeli kwota należności określonej w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się 18% zryczałtowany podatek dochodowy. Uwaga: takich umów nie sumuje się w miesiącu! Czyli nie ma znaczenia wartość należności wypłaconych w danym miesiącu, ale to, czy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

W związku z tym umowy zlecenie (lub o dzieło) niezawarte z osobą będącą pracownikiem płatnika podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 18% (oczywiście od sierpnia 2019 roku nie dotyczy to osób poniżej 26. roku życia). Co ważne: zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Wysokość zryczałtowanego podatku ustala się analogicznie do wyliczeń w przypadku innych umów o zlecenie, czyli ustala się wymiar składek. Jedyną różnica jest właśnie brak kosztów uzyskania przychodu.